Takenpakket

Het beheer omvat de gewone verrichtingen verband houdend met het administratief, financieel en technisch beheer inzake de gemeenschappelijke delen van het gebouw.  Deze moeten volbracht worden als een goed huisvader, overeenkomstig :

·      De bepalingen van het algemeen reglement van mede-eigendom.

·      De wetten, decreten, reglementen e.d. van overheidswege
       getroffen en die de mede-eigendom aanbelangen.

·      De deontologische verplichtingen hem opgelegd door het
       Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

 
 
bev_admin.jpg

Administratief beheer

1. Voorbereiden van vergaderingen: raad van mede-eigendom, jaarlijkse algemene vergadering, bijkomende bijzondere algemene vergaderingen ed.

2. Opstellen en verzenden van oproepingsbrieven en verslagen van voornoemde vergaderingen.

3. Het (doen) uitvoeren van de beslissingen in het kader van het gewoon beheer.

4. Tussenkomst in alle contractuele relaties van de mede eigenaars ten opzicht van derden, en dit namens en voor rekening van alle mede eigenaars

5. Voeren van alle briefwisseling waarbij de mede-eigendom als partij betrokken is.

6. Afleveren van nodige attesten


bev_fin.jpg

financieel beheer

De syndicus voert de boekhouding conform de bepaling van de wet op de mede-eigendom:
 

·      Het samenstellen van een werkingskapitaal;

·      Het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen;

·      Het omslaan van de kosten over de mede‑eigenaars;

·      Opstellen van een jaarlijkse gedetailleerde balans;

·      Het invorderen van de verschuldigde bedragen,   
       eenvormige software binnen de kantoororganisatie,
       welke voorafgaandelijk wordt voorgesteld

·      Opstellen van een kostenbegroting

·      Openen van een residentierekening op
       gemeenschappelijke naam.

·      Voorstellen formuleren aan de algemene vergadering om,
       gefundeerd en gemotiveerd, een realistisch
       reservekapitaal te creëren en dit te plaatsen op een
       investeringsrekening

·      Jaarlijks wordt de boekhouding gecontroleerd, op de
       statutaire algemene vergadering zal de kwijting omtrent
       het financieel en technisch beheer van het gebouw
       gevraagd worden.


bev_tech.jpg

TECHNIscH BEHEER

·      Het in standhouden van de gemeenschappelijk patri­monium;

·      Het op elk ogenblik 'bedrijfsklaar' houden van de technische installaties;

·      Herstel van occasionele defecten;

·      Uitbaten van de technische installaties (hoofd­zakelijk voor gemeenschappe­lijk gebruik);

·      In de tijd : het verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties;

·      En uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen nieuwe technie­ken en het       
       terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de
       investe­rings- als huurwaarde wordt behouden.

·      Beheer van onderhoudscontracten


bev_juridic.jpg

JURIDISCH BEHEER

·     Bij juridische procedure begeleiden en vertegenwoordigen wij de vereniging van
      mede-eigenaars.

·    Bij wijziging van belangrijke documenten voorzien wij begeleiding.

·    Achterstallige betalingen van mede-eigenaars invorderen


privacy.jpg

PRIVACY

·    Zorg dragen voor persoonlijke informatie, welke aan ons werd verschaft en
     deze vertrouwelijk behandelen

·    Voorzien van de nodige technische en organisatorische maatregelen voor het
     beheer en beveiliging van de persoonlijke gegevens in functie van de vigerende
     wettelijke bepalingen. (Nieuwe Europese wetgeving (algemene verordening
     gegevensbescherming: GDPR) dewelke in voege gaat op 25/05/2018)